EchoPret aan huis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Echopret aan huis 15-01-2024

 

Algemeen

1.1 Op alle reserveringen en diensten tussen EchoPret aan huis, gevestigd te Tilburg met KvK nummer 77994930 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van EchoPret aan huis (https://echopretaanhuis.nl/algemene-voorwaarden-nieuw/). Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien ze schriftelijk tussen EchoPret aan huis en haar cliënt zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt en/of derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, worden door EchoPret aan huis niet geaccepteerd.

1.2 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van EchoPret aan huis is van toepassing. EchoPret aan huis heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. EchoPret aan huis zal de cliënt schriftelijk / per e-mail  op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.

1.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2. Aanbod & afspraak maken

2.1 Ieder aanbod van EchoPret aan huis, op haar website of anderszins kenbaar gemaakt, is vrijblijvend. EchoPret aan huis heeft het recht een aanbod deels of geheel te wijzigen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeld EchoPret aan huis dit uitdrukkelijk in het aanbod.

2.2 Echopret aan huis kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

2.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Een afspraak maken voor een pretecho aan huis kan via de website of eventueel via mail, telefoon of whatsapp. Na het maken van de afspraak ontvangt de cliënt een afspraak bevestiging met daarbij een document met uitleg en tips omtrent de pretecho aan huis. De cliënt wordt geacht het toegestuurde document goed te hebben doorgenomen voorafgaand aan de echo zodat hij/zij weet welke benodigdheden er voor de pretecho aan huis nodig zijn en zodat hij/zij op de hoogte is van de factoren die van invloed zijn op de pretecho en deze zo goed mogelijk te optimaliseren voorafgaand aan de echo. De zwangerschapstermijn is te allen tijde bepalend voor de te boeken echo.

De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk dan wel digitaal door EchoPret aan huis is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

2.5 EchoPret aan huis is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de Echopret aan huis, privé omstandigheden, technisch gebrek aan apparatuur, overmacht of (andere) calamiteiten. De nieuw in te plannen afspraak wordt in overleg op korte termijn ingepland.

2.6 De cliënt is gehouden Echopret aan huis toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte waar de overeengekomen dienstverlening door EchoPret aan huis wordt uitgevoerd, net als de daarvoor benodigde (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en benodigde materialen.

2.7 De cliënt is verplicht EchoPret aan huis onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien. De pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt niet gezocht of gekeken naar afwijkingen. Mocht de echoscopiste desondanks het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. In overleg met de cliënt wordt de behandelend verloskundige of arts ingelicht van de bevindingen bij de echo.


3.2 Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling. EchoPret aan huis en/of onze echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

3.3 Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografie apparatuur. EchoPret aan huis  is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

3.4 Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. EchoPret aan huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

3.5 In geval de cliënt schade toebrengt aan zaken van EchoPret aan huis, zoals echografie apparatuur, dient de cliënt deze schade volledig aan EchoPret aan huis te vergoeden.

3.6 Indien de cliënt aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van EchoPret aan huis, die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Echopret aan huis beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voorgaande geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van EchoPret aan huis en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

3.7 EchoPret aan huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de cliënt zijn verstrekt.

 

4. Geslachtsbepaling

Vanaf 14 weken en tot 21 weken zwangerschap is het mogelijk om bij EchoPret aan huis een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Bij een geslachtsbepaling wordt nooit 100% zekerheid gegeven. EchoPret aan huis is niet aansprakelijk voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht. Een geslachtsbepalingsecho kan worden geboekt tussen de 14 en 21 weken. In de periode tussen 15+4 weken en 17 weken ligt de foetus vaker in een ongunstigere positie waardoor in een enkel geval het zo kan zijn dat door de ligging van de foetus het geslacht niet bepaald kan worden. In dit geval biedt EchoPretaanhuis eenmalig de mogelijk om terug te komen indien de cliënt dit wenst. Deze tweede poging is op kosten van EchoPret aan huis. En dient dan plaats te vinden na 17 weken en vóór de 21 weken zwangerschap. De zwangerschapstermijn is te allen tijde bepalend voor de te boeken echo.

5. Inspanningsverplichting

5.1 De pretecho’s van EchoPret aan huis worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd. De echo’s worden uitgevoerd door een verloskundige met echo bevoegdheid, wat inhoudt dat zij gediplomeerd is ten behoeve van het uitvoeren van zwangerschaps-echografie. Zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundig echoscopisten.

Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van meerdere factoren, te weten; de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, het vruchtwater en lichaamsbouw van de moeder en eventueel product op de buik van de moeder. EchoPret aan huis kan daarom geen garanties geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. EchoPret aan huis aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende beelden e.d. naar aanleiding van een echo.

5.2 In uitzonderlijke situaties kan EchoPret aan huis besluiten om de echo tegen gereduceerd tarief aan te bieden óf een herhalingsecho tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Wel is het daarbij van belang dat de afspraak gemaakt is in de juiste en meest geschikte zwangerschapstermijn zoals aangegeven op de website en dat de cliënten kennis hebben genomen van de toegezonden tips in de welkomstbrief. 

Indien hier sprake van is, zal de gewenste optie in samenspraak met de cliënt bepaald worden. Indien er gekozen wordt voor een herhalingsecho tegen gereduceerd tarief dan zal deze plaatsvinden op een moment dat voor de echoscopiste het beste uitkomt (binnen 10 werkdagen). Indien er gekozen wordt voor de korting op de reeds gemaakte echo zal er restitutie van het kortingsbedrag plaatsvinden bij een reeds betaalde echo.

Een derde mogelijkheid is om eenmaal te komen op locatie Verloskundigenpraktijk De Bron, te Oisterwijk op donderdag avond tussen 19.30-21.30 uur tegen 50% van het op dat moment geldende tarief. Deze afspraak zal dan plaatsvinden op het meest geschikte moment voor Echo Pret aan huis in samenspraak met de cliënt. 

6. Betaling

6.1 De cliënte betaalt direct online bij het maken van de  afspraak voor de pretecho via de website echopretaanhuis.nl via een beveiligde online betalingsplatform. Of, in geval van afspraak via een andere weg, ontvangt de cliënt een factuur voorafgaand aan de echo welke voor aanvang van de pretecho voldaan dient te worden. De factuur kan digitaal via een link op de factuur of per overboeking voldaan worden.

Contant- of pinbetalingen worden enkel geaccepteerd voor de pretecho’s die gemaakt worden op Locatie: “Verloskundigenpraktijk De Bron, te Oisterwijk”. De voorkeur gaat uit naar pin betaling, indien de cliënt contant wil betalen dient er gepast betaald te worden.
Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft EchoPret aan huis het recht om de gemaakte afspraak te annuleren zonder verdere opgaaf van reden, of, in geval van weigering van betaling na een pretecho op locatie Verloskundigenpraktijk De Bron, te Oisterwijk, heeft EchoPret aan huis het recht om de gemaakte beelden niet aan de klant te verstrekken.

6.2 Een echo van EchoPret aan huis wordt op niet-medische gronden verricht. Deze zal dan ook niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden. De kosten voor een pretecho zijn voor eigen rekening van de cliënte of in het geval van een cadeaubon, voor degene die de cadeaubon besteld heeft, of een combinatie van beide.

6.3 De tarieven kunnen op elk moment worden aangepast.

6.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten tot 20 km gerekend vanaf het vestigingsadres van EchoPret aan huis, te weten de Twentestraat 50, Tilburg. Daarboven wordt een meerprijs van €0,42c per/km gerekend plus eventuele parkeerkosten. De extra km vergoeding, indien van toepassing, wordt vooraf doorberekend per separate factuur na het boeken van de pretecho en dient betaald te worden voorafgaand aan de pretecho. Eventuele parkeerkosten worden achteraf doorberekend en dienen betaald te worden door cliënt binnen een termijn van 7 dagen.

6.5 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

6.6 Betaling vindt plaats zonder aftrek, verrekening of opschorting, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.

6.7 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling ontvangt de cliënt van Echopret aan huis een betalingsherinnering, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de cliënt in verzuim is. Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling geen betaling volgt, is de cliënt in verzuim. EchoPret aan huis heeft het dan het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

7. Annuleren

Annulering door de cliënt dient tenminste 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Of, voor locatie Verloskundigenpraktijk De Bron, te Oisterwijk, tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of wanneer de cliënt zich niet op de afgesproken locatie bevindt, is EchoPret aan huis genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht en zal de reeds betaalde pretecho volledig gerestitueerd worden binnen 5 werkdagen.

8. Vertrouwelijkheid

EchoPret aan huis verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

9. Auteursrecht

9.1 EchoPret aan huis heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, tenzij de cliënt nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Bij het gebruik van het beeldmateriaal voor promotiedoeleinden zal het beeldmateriaal anoniem gebruikt worden, mits er een mondelinge overeenstemming bereikt wordt om hierbij namen te vermelden.

9.2 Het is niet toegestaan om zelf te filmen en/of foto’s te maken  tijdens de gehele duur van de  pret echo, tenzij nadrukkelijk toestemming is gevraagd aan- en verleend door de echoscopist.

9.3 De cliënt ontvangt via het beeldmateriaal direct digitaal/ via een USB-stick. Echopret aan huis heeft geen bewaarplicht met betrekking tot het beeldmateriaal en kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegane beelden / digitale bestanden.

10. Overmacht

10.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die EchoPret aan huis niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van EchoPret aan huis kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, technische storingen, vertragingen onderweg, werkstakingen, epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan heeft EchoPret aan huis het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de gemaakte afspraak te verplaatsen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van EchoPret aan huis en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van EchoPret aan huis.

10.3 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van EchoPret aan huis gedeeltelijk zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, dan is EchoPret aan huis gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. het na te komen gedeelte facturen.

10.4 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechtelijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

11. Klachten

11.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de cliënt aantoont dat hij/zij het gebrek niet eerder had kunnen ontdekken, aan EchoPret aan huis kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

11.2 Bij een gegronde klacht zal EchoPret aan huis in overleg met de cliënt een passende oplossing zoeken. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van EchoPret aan huis.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle reserveringen, overeenkomsten en diensten tussen partijen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of ander van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Echopret aan huis is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.